ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

                                                                                                      

                                        

          

Проект:  „Технологично модернизиране в "Апекс 11" ЕООД, насочено към добавяне на нови характеристики и подобряване на настоящите, повишаване качеството и капацитета на произвежданите към момента мотокари и складова техника, намаляване на отпадъците с цел постигане на висока конкурентоспособност, устойчиво присъствие на вътрешния пазар и увеличаване на експортния потенциал на предприятието“,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проектното предложение
Дейността на фирма „Апекс 11“ ЕООД се състои в  производство, ремонт, наем  и сервиз на товаро-подемна и складова техника и резервни части за нея; кербоване на гъвкави съединения; търговия със заваръчни консумативи, автосервизно оборудване, стелажно оборудване, средства за укрепване на товари.
Основните цели за развитие на дружеството са разширяване на производството чрез модернизиране и автоматизиране на съществуващото производство на мотокари и складова техника с цел подобряване качеството, добавяне на нови характеристики и увеличаване капацитета  на произвежданите продукти и увеличаване на пазарния дял в България и чужбина.
 С този проект предприятието планира да закупи оборудване - ДМА, с което ще реализира следните дейности:
1. Ще подобри производствените процеси в предприятието, чрез въвеждане на съвременни технологии, автоматизиране на част от производствения процес,   намаляване на ръчния труд, намаляване на вредните емисии, подобряване на условията на труд.  
2.    Ще подобри значително външния вид на произвеждащите се мотокари и складова техника като разнообрази тяхната цветова гама и гарантира гладко и устойчиво крайно покритие, като същевременно ще съкрати времето за производство. Ще добави нови характеристики към произвежданите продукти – разнообразие от кабини и прикачни устройства към мотокарите.
3.    Ще намали процента на разходите са суровини, материали и външни услуги в себестойността на произведените продукти, посредством автоматизиране на част от производството, създаване на технологични линии, непрекъснатост на производствения процес и минимизиране на отпадъците от производството.
Реализацията на проекта ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на “Апекс 11”, ще доведе до сериозен ръст на количеството произведени крайни продукти; ще позволи разширяване на пазарната ниша на местно, национално и световно ниво; ще окаже пряко позитивно влияние върху околната среда, чрез използване на технологии  без вредни емисии.

Цел/и на проектното предложение
Общата цел на проектното предложение е: Повишаване конкурентоспособността и увеличаване на пазарния дял на “Апекс 11” на българския, европейски и световен пазар, чрез повишаване капацитета и качеството на производство.
Обновяването  и допълването на технологичната база ще допринесе за икономически ръст на фирмата , ще и осигури устойчиво присъствие на пазара и повишен експортен потенциал, което е в пълно съответствие с целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Тази обща цел ще бъде реализирана чрез закупуването на ново високо технологично оборудване и реализиране на следните специфични цели на проекта:
1.    Увеличаване на производителността чрез модернизиране, автоматизиране  и намаляване на технологичното време  на досегашното производство на мотокари и складова техника.
2.    Подобряване качеството и добавяне на нови характеристики, а именно кабини  и прикачни устройства към мотокартие.  
3.    Повишаване на ефективността на производствените разходи чрез закупуването на автоматизирани, високо технологични машини, затваряне на производствения цикъл във фирмата, по-пълно оползотворяване на суровините и материалите за производство, намаляване на количеството отпадъци.
4. Повишаване експортния потенциал на фирмата чрез увеличаване на капацитета на производство, постигане на по-високо качество, разнообразие, допълнителни опции и по-добра цена на готовия продукт.
Специфичните цели на проекта са в пълно съответствие с целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които насърчават подобряването на производствения капацитет в българските предприятия като основен фактор за засилване на техния експортен потенциал.
Новото производствено оборудване ще допълни необходимите предпоставки за значително повишаване на производствения капацитет на фирмата. Ще доведе до разширяване на дейността и значителен ръст в икономическото развитие на фирмата. Също така ще способства за навлизането на фирмата в нови пазари и увеличаване на експортния дял на предприятието. В крайна сметка “Апекс 11” ще стане едно модерно и конкурентоспособно европейско предприятие, което е един от приоритетите на Европейската комисия по пътя към повишен икономически растеж на страната ни.

 

Обща стойност: 1 063 300,00 лева, от които 744 310,00 лева европейско и национално съфинансиране.