ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ В МАГАЗИНИТЕ НА „АПЕКС 11“ ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ В МАГАЗИНИТЕ НА „АПЕКС 11“ ЕООД

I. Приложно поле

1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки и предлагането на услуги в търговската мрежа на „АПЕКС 11“ ЕООД.

2. Продавач в търговската мрежа на „АПЕКС 11“ ЕООД съгласно настоящите Общи условия се счита:

а/ „АПЕКС 11“ ЕООД  - ПЛОВДИВ

б/ „АПЕКС 11“ ЕООД - СОФИЯ

в/ „АПЕКС 11“ ЕООД - ЯМБОЛ

г/ „АПЕКС 11“ ЕООД - ПЛЕВЕН

д/„АПЕКС 11“ ЕООД - Варна

е/„АПЕКС 11“ ЕООД - Бургас

3. Определянето на Продавач за всяка конкретна продажба или услуга се счита горепосоченото лице, което работи в съответния търговски обект, от който Купувачът е закупил стоката.

4. Купувач съгласно настоящите Общи условия е всяко физическо и юридическо лице, което е направило заявка на стока или е закупило стока от търговската мрежа на „АПЕКС 11“ ЕООД.

II. Предмет

1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността на стоки определени по вид и количество съобразно направената и потвърдената заявка.

2. Предлаганите услуги съпътстващи продажбата на стоки се договарят допълнително между Продавача и Купувача.

3. Конкретните характеристики на договора за покупка на стоки, отнасящи се за вида и количество на стоката, цена, имена на Купувач, срок за доставка и други постигнати уговорки между страните са посочени в сметката на Купувача.

III. Цена. Плащане на цената

1. За продадената стока Купувачът дължи обявената в магазина цена на стоката .

2. Плащането се извършва по банкова сметка на Продавача или в брой на касата в магазина.

IV. Задължения и права на Продавача.

1. Продавачът има право:

а/. Да получи в пълен размер цената на стоката.

б/. На съдействие от Купувача при предаване на стоката.

в/. В случай на непреодолими обстоятелства (напр. задръстване, природни стихии и др.) да се отклони в разумен срок от определения час за доставка.

 

2. Продавачът е длъжен:

а/. Да предаде стоката в уговорения срок за доставка и в състояние съобразното договореното.

б/. Да предоставя на Купувача необходимите документи, свързани с доставката на стока.

V. Задължения и права на Купувача. Отговорност.

1. Купувачът има право:

а/. Да получи стоката в уговорения срок за доставка.

б/. Да откаже да приеме стоката или част от нея ако не е заявена от него или ако не съответства на договореното.

в/. Да предяви рекламация при несъответствие с договореното.

г/. В срок от 48 часа да се откаже от направената заявка без да дължи неустойки, като в този случай заплатеният аванс ще бъде върнат. В този случай Купувачът може да се възползва от това право само до момента на доставка на заявената стока.

2. Купувачът е длъжен:

а/. При заявка за доставка на стока, Купувачът заплаща на Продавача аванс в размер на минимум 10% (десет процента) от цената на стоката при налични стоки, а за стока, която не е в наличност в складовете на Продавача или за нестандартна стока, Купувачът заплаща аванс в размер на минимум 30% /тридесет процента/ от цената на заявената стока. Под нестандартна стока следва да се разбира всяка заявена /поръчана/ стока, която е в каквото и да е отклонение /в размери, в цвят, конструкция и др./ от стоката изложена в мострената зала на магазините или посочени в каталог на Продавача. Останалата част от цената на стоката се заплаща по банков път или на касата на магазина преди предаване на стоката.

б/. Да посочи адрес за доставка, както и да приеме лично стоката, като даде необходимото съдействие на Продавача за предаване на стоката. В случай, че Купувачът не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми за това Продавача и да посочи трето лице, което да приеме стоката.

в/. Да приеме и провери лично или чрез трето лице количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка (сметка или фактура).

г/. След изтичане на 14 /четиринадесет/ дни от датата на която е трябвало да получи стоката Купувача и същата не е приета от него по негова вина, същият дължи 2 /два/ лева на ден без ДДС за съхранение на стоката.

 

3. Отговорност на Купувача:

а/. След изтичането на 48 часа от момента на заплащане на авансовата сума, както и след извършване на доставка на заявената стока, Купувачът няма право да се откаже от договора, освен в случаите предвидени в Закона за защита на потребителите.

б/. В случай, че след изтичането на този срок, Купувачът не изпълни някое от своите задължения произтичащи от заявка на налична стока, същият дължи на Продавача неустойка в размер на 10% /десет процента/ от цената на заявената стока, а за неизпълнение на задължения на Купувача произтичащи от поръчка на нестандартна стока или стока, която не се поддържа в наличност, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 30% /тридесет процента/ от цената на заявената стока. Тази неустойка ще покрие всички нанесени вреди, които са резултат от неизпълнението на задълженията на Купувача – неплащане на цената в срок; неприемане на стоката, както и ако не даде необходимото съдействие, без което Продавачът не би могъл да изпълни задължението си за доставяне на стоката и др. Начисляването на неустойката и неизпълнението по договора не разваля и не прекратява същия. Същият може да се развали поради неизпълнение само по преценка на Продавача.

в/. Купувачът изрично се съгласява, че при разваляне на договора, както и при неизпълнение на задълженията му поради причина, за която той отговаря, дължимата от него неустойка ще бъде едностранно прихваната от заплатения аванс. В този случай заплатената авансова вноска от Купувача няма да се счита, като авансова плащане, тъй като същата има обезщетителен характер след извършеното прихващане.

г/. Купувачът декларира, че при уговорена доставка на стока и същата доставка не може да се осъществи поради причина дължаща се на недаване на необходимото съдействие от страна на Купувача /напр. малки размери на входната врата, преграда пред входна врата и др./ ще се счита за неизпълнение на задължения. В тези случаи, по преценка на Продавача, същият може да остави закупената стока пред входната врата на Купувача, като това ще се счита за приемане на стоката от страна Купувача.

VII. Монтаж.

1. При монтаж на стоките Купувачът е длъжен:

а/. Преди монтаж внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти и ако има наличие на такива, да не ги монтира. Да следва стриктно инструкциите в схемите за монтаж на производителя.

б/. При извършване на монтаж от служители на „АПЕКС 11“ ЕООД, Продавачът не носи отговорност за безупречния вид, ако липсват условия за това (неравен под, криви стени, липса на прав ъгъл и пр.). Рекламации за явни недостатъци на стоката или на монтажа осъществен от служители на „АПЕКС 11“ ЕООД  се правят на място веднага пред служителите.

VIII. Рекламации

1. При предявяване на рекламация се спазват следните правила:

а/. Рекламации се предявяват лично от Купувача в търговските обекти на Продавачите.

б/. При предявяване на рекламация, Купувачът следва да представи: касова бележка или фактура.

в/. Претенцията за рекламация се вписва в специален регистър.

г/. Стоката се донася в магазина, освен ако това е невъзможно или ако е сглобена на място у клиента.

д/. Претенцията за рекламация се оценява от представител (служител) на Продавача. Огледът се извършва на място в магазина или у клиента в рамките на работното време на магазина.

е/. В зависимост от конкретния случай се предприемат действия за ремонт, преоценка или подмяна, при условията на Закона за защита на потребителя.

ж/. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 екземпляра, единия от които се предава (изпраща) на клиента.

з/. Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация.

и/. При приемането (получаването) на сглобена стока, рекламация за явни недостатъци се предявява на момента пред служител на „АПЕКС 11“ ЕООД .

 

2. Неоснователна претенция за рекламация е:

а/. Всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана неправилно, недобросъвестно или не по предназначение.

б/. Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти;

в/. Когато върху нея е приложено усилие, налягате, напрежение, температура или тежест извън предвидените в указанията на продавача (производителя) и обичайните за такъв вид продукт условия на съхранение, поддръжка и експлоатация;

г/. Когато стоката е продадена като преоценена или на цена, предвиждаща специални качества (недостатъци, дефекти или увреждания в търговския вид и другите естетически, технически и други параметри на продукта), последна наличност, мостра или друг случай на възможно отклонение, за което клиентът е бил информиран. За информираност се счита наличието на информация за същото върху етикета на стоката в търговския обект.

д/. Когато стоката съдържа стъклени, пластмасови и други лесно чупливи части, елементи или материали, за които клиентът е длъжен да се убеди, че са в изправност, здрави и с добър вид и качество при получаването.

е/. Във всички останали случаи, когато по преценка на продавача е на лице недобросъвестно или неправилно отношение, съхранение, поддръжка, ползване или експлоатация на продукта.

ж/. Непредявени своевременно рекламации на стоки.

з/. Рекламации за стъкла, стъклени елементи и изделия от стъкло, освен в момента на приемането им.

и. Когато при получаването или монтажа на стоката, Купувачът е установил дефект на същата или на елемент от нея и въпреки това го е монтирал и не е осведомил продавача своевременно за открития дефект.

й/. В други случаи, когато Продавачът установи недобросъвестно използване или използване не по предназначение, както и в отклонение с обичайната практика за съхранение, ползване, почистване и поддръжка на продукта.

3. Дефекти по вина на клиента.

Дефекти по вина на клиента биват отстранявани за негова сметка, като фирмата не се ангажира със срок на изпълнение.

IX. Други

1. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.apex11.com , заедно със съобщение за промените.

2. За неуредените отношения от тези общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.